Use the buttons to get in depth information.

Voorwaarden

A) Lidmaatschap Vereniging Amsterdam Alternative
B) Voorwaarden gebruik Amsterdam Alternative website
C) Privacy beleid

...

A) Voorwaarden Lidmaatschap
Vereniging Amsterdam Alternative

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Amsterdam Alternative, gevestigd te Amsterdam. Bij aanmelding als lid van AA bevestig je dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden, onze principes & kernwaarden en de statuten van AA.

2) Lidmaatschap
• Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar en rechtspersonen.
• Lid worden kan iedereen die zich inzet voor de doeleinden van de Vereniging of de vereniging financieel wil ondersteunen. Natuurlijke of rechtspersonen wier belangen tegenstrijdig zijn aan de belangen van de Vereniging kunnen worden geweigerd.
• Je lidmaatschap is officieel wanneer je bent aangemeld, toegelaten en de contributie betaald is.
• Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Je kan slechts één keer lid worden van Vereniging Amsterdam Alternative. Indien we constateren dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid is toegelaten is AA gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen.

3) Duur
• Het lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van minimaal één jaar. Een lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlegd. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap worden beëindigd door middel van afmelding via mijn.amsterdamalternative.nl (ledenportaal)
• Bij opzegging wordt de eventuele resterende (pro rata) contributie niet gerestitueerd.
• Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden van het lid
door opzegging door het lid
door opzegging door de Vereniging
door ontzetting

4) Contributie
• De contributie voor het lidmaatschap bedraagt minimaal €25 per jaar. Meer mag, en is zeer welkom. Het geeft echter geen extra bevoegdheden of belangrijkere stem in te maken beslissingen. 
• De contributie wordt betaald per automatische incasso. Je gaat hiermee akkoord bij het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier.
• Vereniging Amsterdam Alternative kan besluiten de contributie te verhogen. De contributie wordt vastgesteld door de ALV.
• Indien je bank de automatische afschrijving afwijst zullen wij contact met je opnemen. Als de betaling moedwillig wordt geblokkeerd zal het lidmaatschap door AA worden beëindigd.

5) Online ledenportaal
Een AA lidmaatschap betekent dat je toegang hebt tot mijn.amsterdamalternative.nl (ledenportaal). Je kunt via de website inloggen (button rechtsboven in de hoek). In mijn.amsterdamalternative.nl kun je je profiel aanpassen, je lidmaatschap opzeggen en vindt je informatie die exclusief voor leden van AA is. Het AA ledenportaal is tevens gemaakt om leden - naast de ledenvergadering - een stem te geven bij belangrijke beslissingen. 

6) Abonnement op de krant
Als toevoeging op je lidmaatschap kun je een abonnement nemen op onze krant (kost €15 extra per jaar). Als je een abonnement op de krant neemt zullen alle gedrukte edities van het betreffende jaar bij je thuis worden bezorgd. Indien de krant onverhoopt door onvoorziene redenen/overmachten (zoals een pandemie, staking, brand etc.) niet gedrukt kan worden geeft AA geen geld terug en wordt het abonnement niet automatisch en kosteloos verlengt. 

7) Gratis entree voor AA events
• Als lid van de vereniging kun je gratis naar door AA georganiseerde events. Deelnemende panden (o.a. OT301, OCCII, Cinetol) bieden zo nu en dan ook gratis entree voor leden van AA. In de online agenda van AA is te zien waar je als lid gratis naar toe kunt.
• Let op, een lidmaatschap geeft geen voorrang in de rij en biedt geen 100% zekerheid tot entree. Een evenement kan uitverkocht zijn. Als AA lid kun je geen reservering maken, zorg dat je op tijd komt en neem je id kaart mee zodat je lidmaatschap gecontroleerd kan worden. 

8) Aansprakelijkheid
Het bijwonen van een door AA georganiseerd event geschiedt op eigen risico. De organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de bezoeker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal, beschadiging en/of verlies van goederen toebehorend aan de bezoeker, tenzij de schade het directe gevolg is van de opzet of grove schuld van de organisator.

9) Contact
Problemen of vragen?
Neem contact op via info@amsterdamalternative.nl

---------------------------------------------------------------------------------
B) Voorwaarden gebruik Amsterdam Alternative website
---------------------------------------------------------------------------------


1) Voorwaarden

• Op het gebruik van de website van Amsterdam Alternative (en alle bijbehorende diensten) zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Amsterdam Alternative van toepassing.

• Uw juridische overeenkomst met Amsterdam Alternative bestaat uit:
de in dit document neergelegde bepalingen
het privacybeleid van Amsterdam Alternative

• De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Amsterdam Alternative in relatie tot uw gebruik van de website en onze diensten. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

• De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de website, met inbegrip van die gebruikers die tevens content, plaatsen op de website. Onder het begrip content wordt begrepen: tekst, illustraties, foto’s, muziek, video’s, audiovisuele combinaties en interactieve elementen.


2) Aanvaarding Voorwaarden

• Om van de website gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de website gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

• U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de website gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Amsterdam Alternative uw gebruik van de website vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.3) Wijziging Voorwaarden

Het is Amsterdam Alternative toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht of wijzigingen in de functionaliteit die door de website wordt aangeboden te effectueren. U dient daarom regelmatig de Voorwaarden te bekijken. 


4) Amsterdam Alternative accounts

• Om het leden portaal van de website te kunnen gebruiken, dient u een account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

• U dient Amsterdam Alternative onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw account indien u daarvan op de hoogte raakt.

• U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens Amsterdam Alternative en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden.


5) Algemene beperkingen aan het gebruik

• Het is niet toegestaan om zonder de goedkeuring van Amsterdam Alternative op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot content, tenzij Amsterdam Alternative u door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de website, tot verspreiding in staat stelt (zoals bijvoorbeeld de share functies).
• Het is niet toegestaan om enig gedeelte van de website te wijzigen of aan te passen tenzij u daarvoor bevoegd bent.
• Het is niet toegestaan om de beveiligde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die: (1) het gebruik of het kopiëren van content belemmeren of beperken; of (2) het gebruik van de website of de via de website toegankelijke content beperken.

• Amsterdam Alternative blijft voortdurend vernieuwen, om u, de gebruikers het beste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Amsterdam Alternative te verlenen diensten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

• Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat Amsterdam Alternative geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de website (en/of bepaalde binnen de website geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. 6) Links vanaf Amsterdam Alternative

• In de website kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Amsterdam Alternative toebehoren of buiten onze zeggenschap vallen. Amsterdam Alternative heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op andere websites. 
• U erkent en gaat ermee akkoord dat Amsterdam Alternative niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen.

• U erkent en gaat ermee akkoord dat Amsterdam Alternative niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.7) Algemene juridische bepalingen
• U gaat ermee akkoord dat het Amsterdam Alternative is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de website.

• Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

• Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Amsterdam Alternative ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Amsterdam Alternative komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Amsterdam Alternative evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

---------------------------------------------------------------------------------
C) Privacy beleid
---------------------------------------------------------------------------------
Lees ons volledige privacy beleid hier.