Use the buttons to get in depth information.
Wednesday 30 June 2021
ADM @ de Slibvelden & in de MRA // 20:00 // € 0
AA Academy - Collectief (Uitgesteld)
Genre: Workshop
Open: 20:00 - 22:30 hrs
Tickets: € 0

We willen op 16 en 30 juni, ’s avonds vanaf 20:00 uur, een begin maken met de Academy in deze opzet. Het onderwerp van deze eerste twee sessies zal het ‘collectief’ zijn. Eind januari zal op de website van Amsterdam Alternative worden bekendgemaakt hoe je je kunt inschrijven, waar de de sessies plaatsvinden en wie de inleidingen zullen gaan verzorgen.

De AA Academy is geen gewone ‘opleiding’ zoals een school of een universiteit, en je krijgt dan ook geen ‘diploma’ of andersoortig certificaat als je aan een of meer sessies van de Academy hebt deelgenomen. Het vernieuwende van de Academy schuilt in de vorm waarin deze sessies worden aangeboden. Daarbij is geen sprake van éénrichtingsverkeer van een docent of spreker die college geeft of een leven vertegenwoordigen: de markt, de overheid, de burger en de ‘commons’ (wat dit laatste begrip inhoudt zal ik zo dadelijk uitleggen). Het doel van deze uitwisseling van standpunten is tweeledig.
Enerzijds kunnen op deze manier de redenen worden achterhaald waarom een bepaalde situatie momenteel zo is als dat zij is, anderzijds kan worden bekeken of er betere alternatieven zijn. Dit is het punt waarop de ‘commons’ interessant kunnen worden.

De ‘commons’ zijn van oudsher de ‘gemeenschappelijke’ gronden van bijvoorbeeld een dorp, die door de inwoners gezamenlijk werden beheerd en geëxploiteerd. Er was hier dus sprake van collectief eigendom. Door de komst van het kapitalisme werden deze gronden grootschalig onteigend doordat er omheiningen omheen werden gezet. Met de komst van internet was er plotseling sprake van de ‘digitale commons’ (op basis van de misplaatste gedachte dat er in de virtuele wereld ook sprake was van collectief eigendom). Hoewel al snel bleek dat ook deze ‘digitale commons’ zich relatief makkelijk lieten ‘omheinen,’ zodat er van gemeenschappelijkheid en collectief eigendom weinig overbleef, onderging het concept van de ‘commons’ een ware revival en wordt het nu te pas en te onpas van stal gehaald om bijvoorbeeld het afstoten van overheidstaken mee te verdedigen. Zo wordt de participatiemaatschappij ook verkocht als een vorm van de ‘commons,’ ook al gaat het hierbij feitelijk om een verkapte bezuinigingsoperatie.

Het is dus hoog tijd om de echte betekenis van de ‘commons’ in ere te herstellen. De ‘commons’ zijn namelijk het domein waarop de drie andere partijen in het maatschappelijk leven (de markt, de overheid en de burger) kunnen samenwerken. Essentieel is daarbij dat we onze ideeën over wat de markt en wat de overheid is opnieuw gaan bekijken. Want het gaat vooral ook om een verandering van ons eigen denken. De AA Academy is tegelijkertijd een arena en een agora. We komen bij elkaar om dóór te kunnen denken. Kortom: kunnen we de collectieve wijsheid van de deelnemers aan de AA Academy benutten om creatieve vormen van collectief eigendom te herintroduceren in het maatschappelijk leven?


Geïnteresseerd?
academy(at)amsterdamalternative.nl