Be part of the collective
Collectief eigendom

Amsterdam Alternative Plekken
Collectief eigendom als wapen tegen de werking van de markt.

We weten allemaal dat de zogenaamde rafelranden van de stad geduldig en vakkundig door de politiek en het grote geld worden weggewerkt. Kraken is verboden, overgebleven vrijplaatsen worden indien mogelijk ontruimd of beperkt en mensen die niet in het neo liberale stramien passen worden de stad uitgeduwd. Alternatief Amsterdam heeft veel betekend voor de creatieve, liberale en vrije geest van de stad. Dat moeten we koesteren en doorgeven aan toekomstige generaties. Ook zij moeten de ruimte krijgen om te ervaren dat dingen die officieel niet kunnen wél mogelijk zijn. 

Amsterdam Alternative is begonnen als collectief project van Amsterdamse vrijplaatsen als de OCCII, ADM, Ruigoord, OT301, Vondelbunker etc. Tot op heden waren we een platform/krant om het geluid van de alternatieve scene te versterken. Dat blijven we doen maar vanaf 2019 komt er iets belangrijks bij. Wij willen vierkante meters kopen. 
Geen tijdelijke meters maar permanente ruimte. Vierkante meters voor experiment en afwijkende concepten die niet worden gedreven door het streven naar financiele winst.
Geen door de overheid georganiseerde broedplaatsen of bedrijfsverzamelgebouwen maar heuse collectieven gerund door mensen met een echte alternatieve agenda. Plekken waar we samen de baas zijn.

Om dit te realiseren hebben we geld nodig. Veel geld! Wij zijn ervan overtuigd dat dat geld er is. Zowel bij de overheid als bij sympathisanten. Mensen die geloven in een andere toekomst dan de toekomst van financieel gewin. Daarom roepen we iedereen die zich zorgen maakt over de neoliberale gelijkschakeling van onze stad op om geld te doneren. Jij, je vrienden, je ouders, je neef, je oom, je baas en zelfs je opa en oma. Alle kleine beetjes helpen. En er zijn gegarandeerd mensen die meer dan een paar euro kunnen missen. Succesvolle creatieven of ondernemers met wortels in de alternatieve scene, die niet vergeten zijn hoe belangrijk de collectieve ervaring buiten de norm voor hun prefessionele success was. Organisaties en bedrijven die samen met ons geloven in een echte creatieve stad. Of mensen die hun erfenis (geld of vastgoed) een goede bestemming willen geven. Alle hulp is welkom dus zegt het voort.
Geen toekomst zonder ruimte voor experiment in Amsterdam.


------------------------------------------------------------------------------------------

De waarde van vrije ruimte
Over de werkelijke waarde van vrijplaatsen wordt nauwelijks of niet gesproken. Voor het gemak wordt vaak vergeten dat een groot deel van de grachtengordel, de silo en andere prachtige Amsterdamse panden door krakers gered zijn van de sloop. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat panden als de Paradiso, de Melkweg, en andere grote cultuurplekken wortels hebben in de kraakscene. Ook grote commerciële organisaties als ID&T en Multigroove begonnen met illegale raves. En dan de broedplaatsen die her en der uit de grond wordt gestampt. Betaalbare ruimtes voor kunstenaars, ontwerpers en andere creatieven. De lijst van voorbeelden is enorm. Het is overduidelijk dat een stad en haar bewoners baat hebben bij vrijplaatsen en creatievelingen. Dus zelfs een domoor zou moeten begrijpen dat vrijplaatsen van onschatbare waarde zijn voor een stad. Maar helaas is dit niet het geval. De neoliberale atmosfeer die de stad in toenemende mate politiek in haar greep heeft beaamt dat er maar één manier is om alles in de maatschappij te organiseren: de logica van de markt. Ook het nieuwe “linkse” college lijkt zich er volledig bij neer te leggen. Dus als niemand anders de waarde van deze grote historische verworvenheid van Amsterdam wil erkennen dan gaan we zelf het traject voortzetten en dan ook de vruchten ervan plukken.
Daarom is het tijd om collectief aan de slag te gaan.

Waarden
Amsterdam Alternative Plekken is een ambitieus plan. Het is een enorme uitdaging om dit concept om te zetten naar een werkbaar, eerlijk en realistische model. 
Efficiëntie, duidelijkheid, transparantie, respect, tolerantie, bescheidenheid, laagdrempelig, eerlijkheid, autonomie, vrijheid en creativiteit. Allemaal woorden die tegenwoordig door elk willekeurig bedrijf of organisatie worden misbruikt om zichzelf aan te prijzen. Ze hebben nauwelijks nog betekenis in de huidige maatschappij. Ons collectief is op deze waarden gebaseerd, wij willen deze woorden weer een betekenis geven. Wij willen plekken waar men zich fijn voelt, waar men samenwerkt, waar je wordt geïnspireerd, waar wordt geluisterd, waar initiatief wordt omarmt en waar gewerkt kan worden aan de toekomst zonder financiële druk. Ons succes wordt niet gemeten aan de hand van de boekhouding maar aan het plezier, het gevoel, de sfeer, de kunst, de onafhankelijkheid, de vrijheid en het collectieve proces. 

Proces
Vrijheid, creativiteit, experiment en autonomie laten zich moeilijk vastleggen en sturen. Niemand zit te wachten op een ingewikkeld bureaucratisch systeem, veel vergaderen en pagina’s vol regels en wetten. Des te groter het belang om te zorgen voor een heldere structuur en regels. Zonder fundament geen vruchtbaarheid. De basis van ons plan is vanaf 1 Januari 2019 openbaar. Onze visie en missie zijn helder maar dat wil niet zeggen dat er niks meer kan of zal veranderen. Net als het leven is een vrijplaats of een collectief als dit een organisch project. Een proces waarvan het verloop net zo belangrijk en interessant is als het doel.

Mijlpaal
De eerste en belangrijkste stap is om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en aan te zetten tot donatie. Vastgoed in Amsterdam is duur dus we hebben veel geld nodig.
Het is misschien nu niet eens het goede moment om iets te kopen maar wel om te beginnen met de spaarpot. Sparen en bouwen aan een sterk team. We hebben experts en insiders nodig, die ons willen helpen in deze missie. Zodra de tijd rijp is zullen we kopen. Wat voor pand dat zal zijn weten we nu niet. Dat is afhankelijk van het aanbod. Maar het 1e pand zal een overwinning zijn. Een mijlpaal in de geschiedenis van Amsterdam. Daarna gaan we verder voor een 2e, een 3e, een 4e en een 5e pand. God mag weten waar het eindigt. We willen panden en plekken met verschillende functies verspreid door de hele stad. Wellicht op termijn ook daarbuiten. Laagdrempelige, open, vrije, kunstzinnige, sociale, onafhankelijke, inspirerende plekken. Plekken waar iedereen welkom is en waar het experiment, het vrije denken, het collectief en het proces centraal staan.
Waarom genoegen nemen met de commerciële mainstream als er zoveel meer mogelijk zijn?
 

How do we organize this
Structure

Onderstaande structuur opzet is versie 1. We zijn nog volop in ontwikkeling wat betreft dit ambitieuze plan en roepen iedereen op om kennis, ervaring en voorbeelden aan te dragen en te delen. Heb je iets voor ons laat het dan aub weten. Stuur een mail naar collectief(at)amsterdamalternative.nl

Hoe werkt het collectief Amsterdam Alternative?
Het allerbelangrijkste is dat individueel eigendom wordt uitgesloten.Het collectief is en blijft ten alle tijden de eigenaar van de panden/plekken. Niemand zal ooit individueel een ruimte bezitten of kunnen doorverkopen. Mooie gedachte maar hoe gaan we dat organiseren?  Amsterdam Alternative is een vereniging. Een vereniging waar iedereen in principe lid van kan worden. Onze vereniging bestaat uit een bestuur, werkgroepen, AA plekken, deelnemende panden, bondgenoten en sympathisanten. Al deze leden van de vereniging hebben specifieke taken en/of rechten en verplichtingen. Dit alles staat duidelijk omschreven in onze statuten. Deze statuten, onze visie en de notulen van alle vergaderingen zullen binnenkort online worden gepubliceerd voor de leden. Amsterdam Alternative kent geen geheimen, transparantie en openheid staan voorop. Voor deze website zal een systeem worden ontwikkeld waarmee de leden kunnen stemmen over belangrijke zaken en keuzes. Alvorens er gestemd wordt zullen vraagstukken/issues worden gepubliceerd, besproken en voorgelegd aan alle leden. Collectief eigendom is samen beslissen is samen de baas.

De organisatiestructuur (leden van de vereniging)
Het bestuur bestaat uit 3-5 mensen. Zij zijn lid van de vereniging, hebben de taak om alle hoofd activiteiten van de vereniging te coördineren, sturen en begeleiden. Bestuursleden hebben het recht om te stemmen en deel uit e maken van elke discussie.
Werkgroepen. Om de organisatiestructuur zo efficient en volledig mogelijk te maken zijn er werkgroepen mogelijk met specifieke taken. Een werkgroep voor financiën, pr & communicatie, de krant (on- en offline), vastgoed & onderhoud (voor aankoop en onderhoud van gebouwen), selectiecommissie, evenementen etc. De mensen in deze werkgroepen kunnen afkomstig zijn uit een van de deelnemende panden maar dat hoeft niet. Andere gemotiveerden zijn ook welkom om bij te dragen.
AA Plekken. Elk pand heeft zijn eigen werkgroep. Zij organiseren zichzelf maar doen verslag aan het bestuur van AA en zorgen voor updates in de algemene ledenvergaderingen.
Deelnemende panden. Panden als de OCCII, Vondelbunker, OT301, Plantage dok etc. Zijn onderdeel van AA maar draaien op hun eigen organisatiestructuur. 
Bondgenoten. Ben je niet woon- of werkzaam in een van de panden die onder AA vallen of bij AA zijn aangesloten maar wil je graag een steentje bijdragen en mee praten en beslissen dan kan dat. Bondgenoten betalen een jaarlijkse contributie en krijgen daarmee een ledenstatus.
Sympathisanten: deze groep bestaat uit mensen die eenmalig of af en toe geld doneren maar geen betrokkenheid in de organisatiestructuur wensen. Zij zijn geen officieel lid van de vereniging maar wel heel belangrijk. In ruil voor hun steun zullen ze van tijd tot de mogelijkheid hebben om gratis AA evenementen bij te wonen.
Uitgebreide info over deze structuur wordt opgenomen in onze statuten.

Wie bepaald wat er in een aangekocht pand gaat gebeuren of wie daar in mag?
Zodra een pand is aangekocht zullen er verschillende functionele invullingen (wonen, werken, publieke functie) worden voorgesteld aan de leden. Na publicatie van de voorstellen volgt een gesprek waarin iedereen zijn mening mag/kan ventileren, daarna is er de mogelijkheid om te stemmen. Zodra de invulling bekend is gaan we op zoek naar mensen. 
Wij geloven niet in wachtlijsten maar in open oproepen via ons eigen netwerk. Het bestuur en de desbetreffende werkgroep zal een voorselectie maken en deze worden daarna voorgelegd aan de leden. De leden bepalen dus uiteindelijk wie de huurder van een ruimte wordt. Om ervoor te zorgen dat een collectief gezond blijft en actief is zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden met het bestuur. Voor elke AA plek gaan we op zoek naar actieve leden. Mensen die onderdeel zijn van het collectief en daar hun best voor doen.
Zodra blijkt dat mensen niet mee doen, geen huur betalen, onderverhuren of op andere manier de regels overtreden kan dat leiden tot ontbinding ven het contract. Ook deze besluiten worden genomen door het collectief. Het collectief bepaald altijd wat er gebeurd.

Wat zijn de regels waaraan een collectief in een pand zich aan moet houden?
Het collectief in de plek heeft alle vrijheid om de invulling te bepalen, dingen te proberen, te organiseren, te programmeren, te communiceren en te zijn zoals ze willen zijn. 
Ze bepalen hun eigen organisatiestructuur Vrijheid van denken en doen staat voorop. Er zijn echter een aantal regels waaraan het collectief moet voldoen.
- Verplicht om minimaal 1x per maand te vergaderen, daarvan notulen bij te houden en die up- te loaden naar de AA website.
- Verplicht om verslag uitbrengen op algemene ledenvergaderingen van AA, zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt in een stek.
- Verplicht zich te houden aan de wet, eventuele vergunningen en andere specifieke regels die bij een stek horen.
- In elke stek is (indien mogelijk) een collectieve ruimte. Die ruimte kan worden gebruikt voor vergaderingen, kantoor of andere bijeenkomsten.
- Elke plek heeft een centrale keuken die door iedereen gebruikt mag worden.

Welke mag/kan een huurder in een AA pand?
Naast de regels van het collectief zijn er ook regels voor het individu. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat alles eerlijk en prettig verloopt.
Hieronder een overzicht van de regels.
- Iedereen die een ruimte heeft betaald een bedrag aan huur. Dit is een bijdrage aan het collectief die berekend wordt aan de hand van vierkante meters. Bijdrages zijn nodig voor het betalen van de hypotheek, onderhoud, andere kosten maar ook voor de spaarpot om nieuwe panden te kunnen kopen. Het is niet toegestaan om zonder opgaaf van redenen meer dan 2 maanden huur achter te liggen. Langer dan 3 maanden achter liggen met de huur kan reden zijn om je contract te beëindigen.
- Elke AA plek wil actieve leden in haar collectief. Dat betekend, mensen die er zijn en meedoen. Onderhuur voor een bepaalde tijd mag, maar niet zonder dit aan te melden bij het collectief en niet langer dan 3 maanden per jaar. Voor stages of uitwisselingen naar het buitenland kunnen uitzondering gemaakt worden. Maar alleen als dit in overleg gebeurd met de werkgroep die hier over gaat.
- Een voor de hand liggende regel misschien maar wel een belangrijke. Sexuele intimidatie, drugsdealen, agressie, racisme, diefstal of andere criminele activiteiten worden niet getolereerd.
- Elke nieuwe huurder krijgt eerst een contract van 1 jaar (proeftijd), daarna steeds 5 jaar.
Dit wordt verder uitgewerkt in huurcontract.

De regels van een publieke ruimte
- Indien een AA plek een publieke ruimte heeft dan zullen eventuele winsten naar AA gaan. Alle publieke ruimtes zijn onderdeel van AA, geen aparte stichtingen of andere organisaties met winstbejag. 
-Geen externe uitbaters of andere belanghebbende.
-Kunst, cultuur, experiment staan voorop
-Geen commerciële mainstream
-Het collectief dat de ruimte runt bepaald het programma en runt de zaak
-Er wordt gewerkt met deels betaalde uren, deels vrijwillige uren. Betalingen zijn transparant.
-Er kan alleen met pin betaald worden

Wat voor panden willen we?
We zijn niet uit op 1 type plek. Wat ons betreft ligt de schoonheid en pracht van de toekomstige AA plekken in hun verscheidenheid. Variatie, afwisseling, verschillende culturen, kunstvormen en denkwijzen zorgen voor een interessante samenleving. 
Grofweg kun je onze AA plekken als volgt indelen:
- Woon-werk panden (een combinatie van woonruimtes en ateliers)
- Woon-werk-publieke panden (een combinatie van wonen, werken en publieke functies)
- Werk-publieke panden (een combinatie van werkruimtes en publieke functies)
- Buitenruimte (parken, pleinen, tuinen, daken, balkons. Voor buitenactiviteiten, camping, natuur, voedselverbouwing etc)

Wie hebben we nodig?
Om dit plan verder uit te werken en tot een succes te maken zoeken we naar deskundige mensen die ons vrijwillig willen helpen.
Experts op het gebied van financiën, vastgoed, het Nederlandse recht, hypotheken, communicatie bouwkunde en onderhoud van gebouwen.
Daarnaast zullen we werken aan een uitbreiding aan de voorkant en achterkant van onze website (inlog voor leden en stemsysteem)
En gaan we op zoek naar ambassadeurs. Mensen met een groot bereik die ons willen helpen om ons woord/plan te verspreiden.

Nog open stande vragen en issues
Beheer van de panden, wie doet dat? De bewoners of AA.
Campagne voeren voor dit project.