Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
16/8/2022 / Online only / Text: Mokum Kraakt

Piep Knars Krijs Kraak

Bezwijkend door uitbreiding en groei kraakt de stad uit haar voegen met het gevolg dat zij elk moment uit elkaar kan vallen. Tijdens dit proces maakt ze verschillende geluiden–net zoals een verlaten huis dat ook kan doen, waar al jaren niet voor is gezorgd.

Zoals in elk verlaten huis, spookt de stad. De stad wordt gekweld door spoken uit het verleden, door verloren toekomsten en het verdoofde heden. Ze wordt opge- jaagd door de dingen waarvan we dachten dat ze allang verdwenen waren, maar wellicht nog steeds bestaan in de scheuren onder de tegels en de straten. was het de wind? Of was het iets anders?

Wonen in Amsterdam is volkomen onbetaalbaar geworden. We bevinden ons in de groot- ste wooncrisis sinds de Tweede Wereld Oorlog. Tussen 2010 en 2020 zijn de huisprijzen met 50 procent gestegen en is tegelijkertijd het aantal dak- en thuislozen verdubbeld. Door tijdelijke contracten verdwijnt de sociale cohesie in buurten en is er geen ruimte meer voor goedkope, toegankelijke kunst en cultuur. Er blijft weinig van de stad over en veel mensen zijn er zó klaar mee dat ze de stad verlaten. Vanuit de ramen van de AirB&B’s, ho- tels en leegstaande gebouwen, is er niemand die deze uittocht waarneemt. Wat betekent het om in een stad te leven waar het te duur is om te drinken, eten of te slapen?

Wees stil. Wij zijn de spoken die een nieuw leven prober- en in te blazen in dit verlaten huis. Degene die de stad als stad willen behouden en niet als alleen als een plek met panden. Loop voorzichtig, laat het ze nog niet horen. De ziel van de krakers vertoeft in deze stad, om elke hoek, waar je ook kijkt, je weet ons te vinden. Misschien richten we ons te veel op de geschiedenis en zijn we de focus verloren op dat- geen wat nu om ons heen gebeurd. Sinds wanneer is deze ziel een spook geworden?

Schiet op met het barricarderen, de politie staat voor de deur! De mensen op straat roepen om onteigening. De strakke, gepoleiste huizen schudden alsof ze uit elkaar knallen. De vloer splintert, de ramen schudden, de kozijnen verpulveren in stof en het dak staat op het punt om weg te blazen. In het moment van onzekerheid, het moment waarin een systeem zichzelf niet langer meer in stand kan houden, zien we van dichtbij hoe op elk moment de muur in tweeën kan scheuren. Welke kansen zullen er achter de muur verschijnen?

Open Call
Van 4 tot 6 novemenber 2022 organiseert Mokum Kraakt de expositie Piep Knars Krijs Kraak. Het is een vervolg op de allereerste expositie House Peace georganiseerd in het voormalige kraakpand Hotel Mokum op de Marnixstraat. De expositie zal weer in een kraakpand plaatsvinden, misschien in ons huidige kraakpand Nicole op de Kinkerstraat, maar wie weet wat ons in de toekomst te wachten staat. We staan open voor verschillende werken (digitaal/fysiek, performatief, sculpturen, audio.. etc), maar houdt in gedachten dat de locatie nog niet zeker is, voor nu geven we de voorkeur aan werken die door een (normale/kleine) deur kunnen. Als je hierover twijfelt, kun je ons altijd e-mailen!

We tonen graag werk van allerlei verschillende kunst- en cultuurwerkers, activisten, ont- werpers, kunstenaars. professioneel en niet-professioneel. Deelnemers ontvangen een kunstenaarstarief van €360 euro excl. BTW. We selecteren uiteindelijk 10 deelnemers die hun werk kunnen exposeren. We zoeken nieuw en/of bestaand werk. Helaas kunnen we de productie kosten niet vergoeden, wel zullen we het transport regelen.

Wil je je werk inzenden? Stuur ons dan een e-mail naar piepkraak@riseup.org voor 15 september 2022, 23:59! We ontvangen graag wat informatie over jezelf, een omschri- jving over het werk en eventueel foto’s/visuele informatie. Mocht je jezelf liever willen uitdrukken in een spraakbericht, dan kan dat ook. Stuur ons in dat geval een opname met daarin een korte uitleg van je voorstel.


And now in English

Under the weight of growth and expansion, the city is cracking at the seams, seemingly about to collapse under its own weight. In the process, it’s making all kinds of noises—like an abandonded house that hasn’t been taken care of in years.

And like any abandoned old house, the city is haunted. Haunted by the ghosts of times past, traces of lost futures and of extinguishing presents. It’s hounded by things we believed long gone but that still exists in the cracks, beneath the tiles, under the pavements. was that the wind or something else entirely?

Living in Amsterdam has become unaffordable. In midst of the worst housing crisis since WWII, the average rent price increased by 50% between 2010 and 2020, while homeless- ness doubled in the same timeframe. Temporary contracts damage social cohesion in neighborhoods and spaces for bottom-up, affordable arts and culture become scarce. Many people are fed up with it or are being pushed out altogether. And from the windows of the AirB&Bs, hotels and empty buildings, there is no one to witness this exodus. What does it mean to live in a city where you can’t afford to drink, eat or sleep?

Be quiet. We are the ghosts trying to breathe new life into this abandoned house. Those who are tyring to keep this city a city, and not just a collection of houses. Tread carefully, don’t let them hear you just yet. The ghost of squatting lingers in this city wherever you look, if you know where to look. But maybe we dwell too much on this history, and lost focus of what happens around us. When did the spirit become a ghost?

Hurry with the barricading, the cops are at the door! People on the street shout for expropriation. The neat, polished house trembles as if about to burst. The parquet snaps in splinters, windows shake, doorframes crumble in dust, the roof is ready to blow up. In this moment of suspense, in the midst of a system that no longer sustains itself, if one takes a closer look in the depth of the fracture about to split the wall, what possibilities appear?

Open Call for Exhibition Contributions
From November 4th—6th, 2022, Mokum Kraakt is organizing the exhibition Piep Knars Krijs Kraak. It’s a continuation of the House Peace exhibition we organized at Hotel Mo- kum in November 2021. The exhibition will be accompanied by a public program of talks, discussions and screenings.

The exhibition will happen at an active squat in Amsterdam, maybe in our current squat Nicole in the Kinkerstraat, but who knows what surprises we will see until that day. We are open to all kinds of works (digital/physical, performative, sculptural, audio, whatever you want, really), but please keep in mind that, unlike last time, the location is still uncertain, so for now we prefer works that can fit through a small door. If in doubt, you can always email us!

We are open to all kinds of practitioners, artists, activists and academics, professionals and non-professionals alike. Participants will receive an artist fee of 360€ excl. VAT. We aim for a total of 10 participants which we will select from the submitted contributions. We are open for new works and existing works but please be aware that we cannot afford to cover production costs. We will arrange transportation though!

If you are interested in submitting something, please email us at piepkraak@riseup.net be- fore September 15th, 2022, 23:59! Please tell us a bit about yourself, include a description of the proposed work and any relevant visual materials. If you prefer to express yourself verbally rather than in writing, you can record a short video or voice memo explaining your proposal.