Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
8/1/2021 / Issue #034 / Text: Menno Grootveld

De AA Academy gaat van start op 10 en 24 maart 2021

Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten rampzalig. Het Covid-19-virus was natuurlijk de grootste boosdoener, maar beslist niet de enige. Op tal van terreinen is het de wereld niet beter, maar juist slechter vergaan. Oppervlakkig gezien lijkt het misschien zo dat het klimaat dankzij de pandemie een kleine verbetering heeft ondergaan, want er reden immers minder auto’s en er vlogen minder vliegtuigen. Maar inmiddels is de wereld op economisch gebied aan een flinke inhaalslag bezig, met alle nadelige ecologische gevolgen van dien. Ook de ongelijkheid in de wereld is alleen maar toegenomen. De vraag is dus zonder meer gewettigd wat we moeten doen om het tij te keren.

De meeste grote wereldproblemen doen zich in een of andere gedaante ook in een stad als Amsterdam voor. Zo heeft het huidige gemeentebestuur zich voorgenomen op lokaal niveau de klimaatproblematiek te lijf te gaan met behulp van onder meer windmolens en andere vormen van duurzame energie-opwekking. Maar tegelijkertijd blijft de gemeente vasthouden aan het plan om in de groene Lutkemeerpolder een nieuw bedrijventerrein in te richten, en staat er in Diemen nog steeds een helemaal niet zo klimaatvriendelijke biomassacentrale op de rol. Zo valt er nog wel meer af te dingen op de beleidsvoornemens van dit zogenaamd ‘groene’ en ‘progressieve’ college, zoals de trouwe lezers van Amsterdam Alternative weten.

De AA Academy is een
nieuw project dat in de
loop van 2021 van start gaat.

Toch wil Amsterdam Alternative niet alleen maar kritiek uiten, maar ook een poging doen om een bescheiden maar hopelijk nuttige bijdrage te leveren aan mogelijke oplossingen, in de vorm van de AA Academy. De AA Academy is een nieuw project dat in de loop van 2021 van start gaat. De Academy heeft als doel om geïnteresseerden via innovatieve, interactieve groepssessies in de gelegenheid te stellen nieuwe kennis te verwerven en nieuwe oplossingen te bedenken voor de problemen waarmee de wereld en dus ook een stad als Amsterdam kampt, op zulke uiteenlopende terreinen als huisvesting, milieu, democratisering, economie en kunst & cultuur.

Het vernieuwende van
de Academy schuilt in
de vorm waarin deze
sessies worden aangeboden.

De AA Academy is geen gewone ‘opleiding’ zoals een school of een universiteit, en je krijgt dan ook geen ‘diploma’ of andersoortig certificaat als je aan een of meer sessies van de Academy hebt deelgenomen. Het vernieuwende van de Academy schuilt in de vorm waarin deze sessies worden aangeboden. Daarbij is geen sprake van éénrichtingsverkeer van een docent of spreker die college geeft of een lezing verzorgt, maar van een gezamenlijke poging van alle deelnemers om door middel van een soort rollenspel inzicht te verkrijgen in de achtergronden van specifieke problemen.

De sessies beginnen steevast met een inleiding over de gehanteerde methode. De deelnemers worden in onderling overleg verdeeld in vier groepen, die ieder een bepaald segment van het maatschappelijk leven vertegenwoordigen: de markt, de overheid, de burger en de ‘commons’ (wat dit laatste begrip inhoudt zal ik zo dadelijk uitleggen). Het doel van deze uitwisseling van standpunten is tweeledig.
Enerzijds kunnen op deze manier de redenen worden achterhaald waarom een bepaalde situatie momenteel zo is als dat zij is, anderzijds kan worden bekeken of er betere alternatieven zijn. Dit is het punt waarop de ‘commons’ interessant kunnen worden.

De ‘commons’ zijn van oudsher de ‘gemeenschappelijke’ gronden van bijvoorbeeld een dorp, die door de inwoners gezamenlijk werden beheerd en geëxploiteerd. Er was hier dus sprake van collectief eigendom. Door de komst van het kapitalisme werden deze gronden grootschalig onteigend doordat er omheiningen omheen werden gezet. Met de komst van internet was er plotseling sprake van de ‘digitale commons’ (op basis van de misplaatste gedachte dat er in de virtuele wereld ook sprake was van collectief eigendom). Hoewel al snel bleek dat ook deze ‘digitale commons’ zich relatief makkelijk lieten ‘omheinen,’ zodat er van gemeenschappelijkheid en collectief eigendom weinig overbleef, onderging het concept van de ‘commons’ een ware revival en wordt het nu te pas en te onpas van stal gehaald om bijvoorbeeld het afstoten van overheidstaken mee te verdedigen. Zo wordt de participatiemaatschappij ook verkocht als een vorm van de ‘commons,’ ook al gaat het hierbij feitelijk om een verkapte bezuinigingsoperatie.

Het is dus hoog tijd om de echte betekenis van de ‘commons’ in ere te herstellen. De ‘commons’ zijn namelijk het domein waarop de drie andere partijen in het maatschappelijk leven (de markt, de overheid en de burger) kunnen samenwerken. Essentieel is daarbij dat we onze ideeën over wat de markt en wat de overheid is opnieuw gaan bekijken. Want het gaat vooral ook om een verandering van ons eigen denken. De AA Academy is tegelijkertijd een arena en een agora. We komen bij elkaar om dóór te kunnen denken. Kortom: kunnen we de collectieve wijsheid van de deelnemers aan de AA Academy benutten om creatieve vormen van collectief eigendom te herintroduceren in het maatschappelijk leven?

Het onderwerp van deze
eerste twee sessies zal
het ‘collectief’ zijn.

We willen op 10 en 24 maart, ’s avonds vanaf 20:00 uur, een begin maken met de Academy in deze opzet. Het onderwerp van deze eerste twee sessies zal het ‘collectief’ zijn. Medio januari zal op de site van Amsterdam Alternative worden bekendgemaakt hoe je je kunt inschrijven, waar de de sessies plaatsvinden en wie de inleidingen zullen gaan verzorgen.

Geïnteresseerd?
academy(at)amsterdamalternative.nl