Article index
Issue #021 articles
Issue #021 Published: 17-12-2018 // Written by: Ayse Tosun
A Unique Haven for the Unfinished: Café Chercher
It’s a Tuesday night, you are sitting in a small, circular building in the heart of the Amsterdam, with a dozen strangers seated around you. As you look around and try to gauge the atmosphere, you notice the smell of homemade soup. It makes you feel strangely welcome. Then suddenly the crowd shifts. The host briefly introduces herself and announces the first contribution of the evening. And here she is: a girl around your age standing in front of a projection screen preparing to present. The stage is all hers, but it’s not going as straightforwardly as one would hope. On the contrary, she is struggling to get the image from her laptop to show on the projection screen. The crowd sits still. No one is interfering to help, and you feel a tingling, strangely familiar anxiety build up inside you. The kind of anxiety anyone who has ever had to present anything knows all too well.  “Should I do something? She is clearly having trouble.” But as your thoughts race, you too end up paralyzed by this collective inaction. After several minutes of rigorous trial and error, she has her desktop image projected onto the screen. However, her laptop is aggressively refusing to comply with her demands, breaking down with a slew of error messages, leaving her without the visual representation of whatever it was she intended to share. She is on her own now. Then, with trembling hands, she starts to recite a text from a crumpled piece of paper she has in her hands. The text starts out somewhat poetic, delving into the relationship between man and technology, and how it can breed “indifference and inaction”...  That is when you realize that all the thoughts and silent reactions you had within the space of the last five minutes were in fact part of a meticulously laid out, unnerving plan. As she finishes reading, she introduces herself. Her name is Sara Lott, she is a master’s student at the University of Amsterdam, and this is all part of her performance. Then you realise this is all part of the experience, at Café Chercher. The motto: Dare to Share Café Chercher is a monthly gathering for “unfinished” research projects, offering a platform for practitioners, students, PhD researchers, professors and artists, from institutional and non-institutional backgrounds. Each gathering features several contributions, which appear in a myriad of forms, thematically existing between the realms of art and science.  Founded in 2014 by Dutch artist Emily Huurdeman and her then co-student Edgar M. Caramaño, Café Chercher began as a community experiment to bring different people from different disciplines and (non-)institutes together, in order to create an alternative, unique haven for the “unfinished”. Now led by Huurdeman and fellow artist Dalida Georgiou-Achmet, it is gearing up for a new season, at the Vox-Pop building of the University of Amsterdam, but Huurdeman states that the platform could also turn full “nomadic”. Attendees witness interesting theoretical and practical crossovers, such as artists who do research, researchers who are involved in the arts, and everyone and -thing else inbetween. Gathering every last Tuesday of the month, participants and attendees are encouraged to share their questions, doubts, hypotheses, try-outs, and prototypes. The importance of open endings... If you are a student, researcher, artist, or simply someone who appreciates new ideas, then you are undoubtedly familiar with the dictum that  the “end result” is all important. No matter if it’s art, research, artistic research, or simply an idea on Kickstarter, we are eager to see the conclusion, and only then consider the before and after, and the working prototypes. However, much of the value we ascribe to the end product results from the space in between, the searching, the trial and error, the doubts, and the questions. This is where the magic happens.  Instead of the black-boxed, finished result, which creates a line of defense when subjected to new audiences, Café Chercher chooses to honour the process of searching for answers. Huurdeman also suggests that the “friction” that arises from these colliding worlds of art, science, and institutional and non-institutional practices, make for a “plug and play” format, where new discussions emerge and fresh perspectives are offered. Insecurities are out in the open and hypotheses are tested. Despite using an institutional space, their aim is to reach out to a broader public, expanding their community and creating breathing space for experimentation int he meantime.  Aside from being unexpectedly surprised, dealing with the unfinished in a neutral zone has plenty to offer, because looking beyond the black-boxes (out-thinking the box, really) is often overlooked – and if the goal is to discover and ideate something new, perhaps one needs to look no further.  For more information on Café Chercher: www.cafechercher.org      
Issue #021 Published: 14-12-2018 // Written by: Klaar vd Lippe & Bart Stuart
Eigendom is diefstal
Het lijkt een tegenstrijdige uitspraak: Eigenaar worden is toch juist het beste dat je voor jezelf kunt doen? Dat lijkt zeker zo. Alles lijkt er op gericht bezit te verwerven. Verkeerd! Zegt Proudhon. Soms mogen dingen geen eigenaar hebben. Wat bedoelde hij daar mee? Moet je alles delen? Nee. Je mag je broek houden. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) is een Frans autodidactisch econoom, socioloog en een van de grondleggers van het anarchisme. Van sommige dingen is er zo weinig dat het het collectief onredelijk zou schaden als het privé eigendom zou worden. Sommige dingen, zoals arbeid, mag je je niet toe-eigenen. De arbeider moet kunnen profiteren in wat door zijn medewerking is gemaakt. Een mens is geen gereedschap.  Hoe radicaal is de gedachte dat eigendom diefstal is? Valt mee. Het principe is eigenlijk iets dat we stilzwijgend erkennen. De zee is van niemand, het strand ook niet. Natuurgebieden, de lucht, de wegen, de Amsterdamse grachten. Het zou tegen natuurlijk voelen als je voor het strand toegang moest betalen. Of steeds kaartjes moest kopen voor de weg. Het voelt ook normaal dat je voor een collectief goed ook collectief het onderhoud betaalt. Dijken zijn van iedereen en worden door belastinggeld in goede staat gehouden. Niemand wil dat er een firma is die de dijken van Nederland bezit met het risico dat die firma vervolgens failliet gaat. Het collectief belang is duidelijk.  Het tweede principe dat nu speelt komt duidelijk naar voren bij de discussie over data. Mag je iemands data toe-eigenen? Of is dit altijd een gedeeld eigendom? Collectief eigendom is lastig. Neem het gas in Groningen. Het is van Nederland, van iedereen. De firma die het uit de grond haalt, NAM, is een bedrijf met aandeelhouders. EBN de andere partner in de gaswinning is een staatsbedrijf. Nu blijkt dat de NAM iets te enthousiast heeft gepompt waardoor de bodem verzakt en daarmee ook de huizen die er op staan. Lijkt duidelijk dat die schade vergoed moet worden? Van iedereen, dus voor iedereen zou je zeggen. De lusten gehad, miljarden inkomsten, de lasten, paar honderd miljoen schade, accepteren. Ineens lijkt de collectiviteit niet meer zo vanzelfsprekend. De rechtbank moet er aan te pas komen om het staatsbedrijf EBN haar verantwoordelijkheid te laten nemen. Eigendom was hier bijna diefstal geworden. Fabrieken waren in de visie van Proudhon zo belangrijk voor het leven van de werkers als verschaffers van inkomen dat het in zijn ogen onverantwoordelijk en onrechtvaardig was dat daar een privé persoon beslissingen over kon nemen. De motieven van het individu zijn ondergeschikt aan het algemeen belang. Dit speelde in de tijden voor arbeidstijden, arbo en sociale voorzieningen. Arbeiders organisatie in fabrieken stond nog in de kinderschoenen. De werkgever was een bijna God gelijke autoriteit. Industriële productie was een nieuw fenomeen. Tot die tijd werd op veel kleinere schaal in werkplaatsen gewerkt. Zijn gedachtegang is een conceptuele verkenning van wat het betekent om arbeider te zijn in een industriele samenleving.  Wij zijn gewend aan de staat. Natiestaten waren toen een heel recente opvolging van koninkrijken. Burgerschap en stemrecht nieuw. Dat vereiste allerlei nieuwe gezagsconcepten. Niet alleen voor individuen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld de status van rechtspersoon. Daarmee ontstaat het moderne bedrijfsleven. Tot dan toe waren eigenaren gewoon persoonlijk verantwoordelijk.  De maatschappij had zich nog niet gevormd naar de nieuwe praktijk. Proudhon leverde een blauwdruk voor die nieuwe industriële maatschappij.  Gedeeld eigendom dient dus beschermd te worden door een organisatievorm die daaraan recht doet. Proudhon ontwikkelde een eigen alternatief voor autoritaire bedrijven: federaties. Organisaties door arbeiders zelf bestuurd. Ze zijn gebaseerd op collectieve verantwoordelijkheid en medezeggenschap. Samenwerken doe je door overleg. Binnen je eigen federaties, tussen federaties onderling maar ook nationaal en zelfs Europees.  Zijn politieke opvatting over het principe van samenleven noemde hij anarchisme. Van het Griekse  an- ‘zonder’ + arkhos ‘baas, meester’. Zonder meester zijn. Geen bazigheid. Bazigheid was tot dan toe de normaalste zaak van de wereld.  Proudhons alternatief voor het kapitalisme en communisme is het mutualisme: wederkerigheid. Hij stelde zich voor dat arbeiders gemeenschappen vormden die renteloze leningen bij een ruilbank konden afsluiten om bedrijven te beginnen. Zij konden producten met elkaar ruilen via bonnen. Zij maakten daarmee eigenlijk een soort eigen geld. Klinkt allemaal best idyllisch. Toch is er een ander veld van collectiviteit die we hier ook goed kennen. De sociale woningbouw. Uitbuiting door huisjesmelker nam in de 19e eeuw zulke vormen aan dat de slechte woonomstandigheden de volksgezondheid bedreigde. Door de hoge huren woonde te veel mensen in kleine vochtige woningen. Tuberculose en ongedierte discrimineren echter niet en veroorzaakten bij iedereen ziekten.  Een aantal betrokken burgers richt woning-coöperaties op. Huisvesting is in hun ogen een basis voorziening die duidelijk niet aan de markt kan worden overgelaten. Ze bouwen woningen voor de armen in bezit van een vereniging. Hiermee wordt de huurder ook mede eigenaar en verschuift het accent van filantropie, liefdadigheid, naar medezeggenschap. Richting baasloosheid. Gesteund door de overheid wordt coöperatieve huisvesting een groot succes. Nederland is een voorbeeld voor goede betaalbare huisvesting. Hoewel er van baasloosheid steeds minder sprake is. Coöperaties worden instituten die direct met de overheid overleggen. De huurder is nog wel officieel lid van een woningbouwvereniging, de daadwerkelijke betrokkenheid neemt af. Steeds meer voorzieningen raken in de loop van de 20 ste eeuw collectief geregeld. Verzekeringen, ziekenfondsen. Wat eerst zo revolutionair was wordt gewoon. Ook zaken waar voor gevochten is, de arbeidstijdenwet, de woningwet uit 1901, algemeeen kiesrecht 1917 en het recht op scholing zijn vanzelfsprekend geworden.. Het lijken kwesties van algemene beschaving..... Dan breken de beruchte Paarse jaren aan. De partij van de arbeid en de liberalen werken van af 1994 onder Wim Kok samen. De strijdbijl tussen Baas en Knecht is begraven. Het element strijd raakt op de achtergrond. Het lijkt nu alleen nog een kwestie van het zo efficiënt en kosteneffectief te regelen. Marktwerking en management zijn de toverspreuken. Als eerste worden in 1995 de coöperaties bedrijven: corporaties die ook vastgoed ontwikkelen. Als bruidsschat krijgen ze de woningvoorraad mee. Niet veel later volgen staats post, de energie en de spoorwegen. Dan verdwijnen de ziekenfondsen en worden zorgverzekeraars. Marktwerking wordt het nieuwe normaal.  Globalisatie maakt vervolgens een ander type bedrijf mogelijk. Loyaliteit aan de lokale omstandigheden is minder vereist. Winst maken zonder meer is oké. Professioneel een lul zijn is oké. Vergaande flexibilisering maakt van arbeiders met een vakbond zzp-ers zonder vertegenwoordiging.  Na de bankencrisis klinken de eerste kritische geluiden. Misschien dat er toch wat te vroeg gejuicht is. Marktwerking werk niet. Het nieuwe normaal ziet er een stuk minder aantrekkelijk uit. Ziekenhuizen gaan failliet, de woningmarkt zit op slot, sociale huurwoningen zijn schaars en bijna onbetaalbaar, openbaar vervoer is duurder en minder frequent, vast werk is flex geworden, je data zijn niet van jou en het toerisme eigent zich de stad toe.  Proudhon maakt een voorzichtige comeback. Zijn opvattingen over collectiviteit beleven een terugkeer door concepten als commons en wiki’s. Dingen die je samen doet en waarvoor je gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt. Broodfondsen zijn een ander voorbeeld: als groep zzp-ers maak je een onderlinge verzekering tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Steden experimenteren zelfs met lokale valuta zoals in Engeland de Bristol Pound. Spullen worden minder belangrijk, klinkt het hoopvol. Delen wordt het nieuwe hebben! Misschien is eigendom van bepaalde zaken  inderdaad diefstal. Misschien waren de ideeën van Proudhon niet alleen vernieuwend maar vooral ook gewoon verstandig. Er is echter een grote stap nodig om het tij te keren. Hoe krijgen we die baasloosheid terug? Nieuwe digitale mogelijkheden maken zelforganisatie en ruilbanken heel haalbaar. Globalisatie maakt verantwoordelijk wereldburgerschap urgenter dan ooit. Woningnood vereist een herformulering van collectief belang.  Wat gaan we doen in Amsterdam? Hoe kunnen we hier collectiviteit weer de leidraad laten zijn voor collectieve belangen? Hier ligt een mooie uitdaging voor het nieuwe linkse stadsbestuur. Maak van een participatie agenda een collectiviteitsagenda. Hoe maken we van sociaal beleid weer wederkerigheid? Kan zelfbestuur bestuur flankeren? Laten we in ieder geval beginnen met het onderling vaak tegen elkaar te zeggen: eigendom is diefstal. Laten we beginnen met wederkerigheid oefenen.  Want zonder baas zijn we samen de baas.  
Issue #021 Published: 11-12-2018 // Written by: Paris Palmano
An Honest Guide to Climate Change: Understanding the problem
One need barely scratch the surface of the climate debate before hearing this argument: “the climate is always changing, its natural”, and, at risk of appearing to agree with Trump, this is absolutely true. For the past three million years Earth’s climate has been in one of two stable states, with small changes in solar radiation providing the energy to push it from one to the other. When in its cooler state, the planet has an ice age. When in the warmer one, Earth's climate is very much as it is now and has been throughout the two million years of human existence. The Agricultural Revolution, which occurred ten thousand years ago, allowed humans to transition from a nomadic lifestyle. With climate stability came the possibility to cultivate land: no longer did humanity have to travel to survive. This brief ten thousand years of climate stability is what our society depends on.  So, when asked to imagine the impact of 4°C of atmospheric warming above preindustrial levels by the year 2100 as the current climate models predict, it proves difficult to get one's head around. Earth’s climate hasn’t reached 4°C for 50 million years and humanity has never experienced anything like this. It is a truly terrifying spectacle that we are heading towards this in our lifetimes. As climate change progresses, our chances of sustaining the ‘goldilocks zone’ in which life is possible, are dwindling fast. Humanity’s use of fossil fuels is pushing our climate out of its stable system and closer to a critical tipping point: the cliff edge of climate catastrophe.  Contrary to popular belief, climate change does not abide by linear progression. Over a century of human industrial activity has set in motion a pattern of exponential warming, known as runaway climate change. As sea and land ice melts, much of the light that would have been reflected into space is increasingly absorbed by the darker ocean or land, warming the atmosphere further and causing more ice to melt. Thawing permafrost releases massive deposits of methane into the atmosphere, escalating this cycle further. In this way, climatic cycles generate their own momentum beyond, and separate to, human activity. Beyond a certain threshold, runaway climate change will transcend human control. In 2014, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) found that the risk of crossing critical tipping points in the climatic system, rise extremely high between 1°C and 2°C. Faced with this unacceptable level of risk, it was impossible for the governments of the world to continue with business as usual, and almost 200 countries came together to sign the Paris Agreement in 2015: a treaty pursuing efforts to limit warming to 1.5°C, or ‘well below’ 2°C. The 2018, the IPCC’s ‘Special Report on 1.5 degrees’ struggled to find the words to describe the level of risk we are now facing. So, although vested interests spread climate denial in the public imagination, this is not an issue at the political level, beyond the glaring exception in the white house, of course.  The political problem we face is one of accountability. The Paris Agreement has allowed developed governments to mislead their citizens into believing that effective action is taking place. When politicians announce: “we have signed this agreement and are committed to it! We are doing much better than all these other countries”, you take it at face value. This encourages a dangerous narrative of positivity. A narrative that commends doing a little better than last year, when a little better isn't going to be enough. This vicious cycle of self-gratification fuels political inertia. Our politicians get away with avoiding serious debate around climate change because they have no mandate. There is little public pressure on governments because the public don't want to engage with climate change either. In fact, we are psychologically predisposed to avoid engaging with such ideas. Studies by the American psychologist, Daniel Gilbert, show that humans are more likely to respond to threats that are personal, abrupt, and in the moment. To those of us who are sheltered from the effects of climate change, it is easy to think of it as a distant problem - gradual, impersonal and framed in the future tense. Psychologist Daniel Kahneman explains that when humans experience uncertain, future threats, they are likely to put off immediate solutions. We share an optimism bias: the illogical, yet comforting idea that disastrous events only happen to other people. Unfortunately, the longer we allow climate change to progress unchecked, the higher the probability that it will become irreversible.  At this stage we hit another hurdle in the human psyche. When humans feel fearful it causes us to withdraw from an issue. Not wanting to spread fear, politicians avoid talking about climate change because dealing with it head on not only challenges social conformity but goes against human evolutionary programming. Sociologist Stanley Cohen explains that climate change denial is not about not knowing or refusing to know, it’s about choosing not to notice or talk about it. We maintain a social world in which climate change is either ignored or normalised.  So, everyone is dodging responsibility. Our governments are focused on maintaining a culture of ‘keeping people happy’ and their citizens continue blindly because it's the easiest thing to do. But keeping people happy in this context, is deadly. We must break free from this self-defeating narrative. We need to start being honest with ourselves and with each other if we hope to engage with the threat of climate change in a meaningful way. American Novelist James Baldwin wrote, “not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is faced”. To truly understand the situation we find ourselves in, is to know that we must do whatever it takes.    
Issue #021 Published: 07-12-2018 // Written by: Yoshiko Teraoka
Beyond a Bookshop: Het Fort van Sjakoo and Shaping Anti- capitalist Politics
Bookshops have been, for the most part, undervalued and overlooked. Their political significance has also been largely underestimated, due in part to the fact that they are routinely perceived as simply being ‘a shop that sells books’. Radical bookshops like Het Fort Van Sjakoo in Amsterdam, however, go beyond the mere function of a bookshop, and instead serve as a cultural centre that is shaped by the community as much as by the books within them. As one of the few radical bookshops which attempts to enact the very same principles that its texts set to promote, Het Fort is continuing to ignite inspirational possibilities for ways in which people can reimagine and enact alternative ways of living and working together.  Since opening its doors in 1977, the not-for-profit, volunteer-run anarchist collective has been shaping its own politics and economy in the heart of Amsterdam. On the surface, it may look like your typical anarchist bookshop - a little unwelcoming at first, perhaps - but the history embedded in this bookshop is rather unique. Amidst the rapidly shifting landscape of Amsterdam’s gentrifying neighbourhoods, Het Fort remains unchanged and keeps its roots firmly in the city’s centre.  A Written History The building itself was originally squatted in 1975, by political activists protesting the proposed gentrification of the Nieuwmarkt area, and the bookshop was started two years later. Members of the squat felt the need for a space for radical political organizing and the sharing of knowledge and experiences concerning urban resistance.  Nieuwmarkt became a stage for the struggle between city residents and government. A series of urban renewal plans had been put forward by the municipality, including the construction of the metro, and the development of a major motorway through the Nieuwmarkt neighbourhood, in conjunction with office blocks and retail outlets. This would have meant eradicating large parts of the Nieuwmarkt and Waterlooplein neighbourhoods, in effect leading to social displacement and limiting affordable housing in the inner city, as well as irreversably damaging Amsterdam’s signature ‘look’.  These plans were met with fiery protests and organized resistance, in part by activists who were at the forefront of anti-gentrification campaigns, and this collective action ultimately destabilized the city council’s plans to build a highway. Squatting, both as a practical means of living and as a form of protest, apparent in places such as Het Fort, was a crucial factor in the community’s success in this instance; highligthing how countercultural practices and their resistances to neoliberal homogenization have been crucial in shaping Amsterdam’s physical and social identity. In the late eighties, the squat was legalized and inhabitants of the building began to pay rent to a housing corporation. In 2002, in an effort by the housing corporation to push the counter-cultural business to the outskirts of the city, the building was subject to a 900% rent increase. With the help of community support and the stubborn dedication of the collective, various protests and intensive actions were staged over the course of a year. As a result, the housing corporation ultimately reduced the rent increase to 400%. Following this, the collective managed to raise €200,000 through other ‘legalized’ squats and private supporters in order to purchase the building. Strength in Solidarity Het Fort’s continuing existence and success is a testament to the strength of solidarity and collective support. Moreover, it serves to show that institutions with non-capitalist structures, that promote cooperation, horizontal organization and self-management, can be a viable alternative to profit-orientated businesses.  As radical movements face increasingly stricter policing from a neoliberal government, Het Fort functions as a bedrock for many alternative practices. These include using profit generated from the shop to provide financial aid to local initiatives which strive towards social justice, and offering other similar initiatives throughout the Netherlands the opportunity to order books through them in order to take advantage of scales of economy. During the recent refugee crisis, the bookshop was used as a temporary storage space for donated items, which were later taken to refugee camps by local activists.   Beyond the dynamic functions that the bookshop has provided over the years, what also makes them profoundly unique is that while they base their organizational and economic structure on anarchist principles, they are also not militant in their approach. Most members are, or have been, active in local activist movements, from the squatters’, anti-nuclear and peace, to the recent student protests at the UvA.  Organising a Cooperative, Organising an Alternative Staff meetings are held on a fortnightly basis in order to discuss general housekeeping, the selection of new books, and, on rare occasions, unpleasant matters such as dealing with unwanted (fascist) customers. Sometimes, the selection process for ordering new books extends to a theoretical discussion, sparking the exchange and clash of political ideas. The bookshop is a space for self-education and informal learning, where the exchange of political ideas through collective forms of education (conversations, zine-making, writing, collective reading etc.) are in themselves radical political acts which serve to empower and counteract our alienated existences. In a disjointing and ‘fake news’ based neoliberal economy, it is imperative to cultivate self-organized education projects. Radical bookshops, libraries, and social centres are great locations for these types of schemes. A conversation with one active member of the Fort revealed the kind of learning which takes place on an everyday level. Previously a history teacher, he now actively seeks to learn from others, especially long-term customers. He also commits time to teaching anarchist history to a fellow volunteer, and attempts to inject conversations with customers simply dropping by for a cup of coffee with a dose of political discourse.  Of course, co-organised spaces are not without their interpersonal problems, as one long running member of the collective is quick to mention. Issues of accountability, accessibility, and exclusion are bound to come hand-in-hand with a collective attempt to share and negotiate a space.  Anti-capitalism doesn’t have to be just a moral stance. It can manifest itself in a series of practical solutions through the collective labour of building a commons. These social infrastructures are only strengthened by the involvement of keen participants; for a generation of millennials (including myself) who feel disempowered and paralyzed in our current socio-economic predicament, partaking in self-organized spaces and supporting local radical bookshops can bring us closer to politics and to each other. In doing so, we reclaim agency. Let us not forget that the spirit of resistance remains very much alive today in the heart of Amsterdam, in the form of Het Fort. It is in the care of and the strengthening of these autonomous institutions that we can begin to (re)build social relationships, and strategize ways in which to enact and sustain practical solutions to transform our fragmented society into a collaborative one. A version of this essay titled “Unlearning Capitalism: Self-organized Libraries and Bookshops as Spaces for Emancipatory Politics” first appeared in March 2018 in Underscan, an online visual research platform.  
Issue #021 Published: 30-11-2018 // Written by: Jaap Draaisma / Fair city
Protest tegen uitholling huurdersrechten
Huurders zijn woedend over voorstellen van 23 woningcorporaties om de huurbescherming nog verder uit te hollen. Onder het motto “behoud het huurrecht, geen gedwongen verhuizingen of huurverhogingen” zijn zij een petitie gestart: www.hya.nl/teken-de-petitie-behoud-het-huurrecht In een manifest vragen 23 woningcorporaties, waaronder alle 6 de Amsterdamse corporaties, aan de minister om een fundamentele wijziging van het huurrecht die de rechtszekerheid van huurders aantast: flexibele huurcontracten, huurverhogingen en gedwongen verhuizingen zijn het gevolg. Met de petitie willen de huurders, verenigd in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, dit voorkomen. De woningcorporaties willen huurders die te goedkoop wonen dwingen om hun huis te verlaten. Eerst door de huur nog meer te verhogen dan nu al kan en als dat niet lukt door het huurcontract te ontbinden. Ook mensen van 70 of 80 jaar, die bovenop hun AOW een te hoog pensioen hebben, willen ze zo uit hun woning kunnen zetten.   Maar dat “te goedkoop wonen” is grotendeels opgeklopte fake: volgens de laatste cijfers woont in Amsterdam 13,1 % “te goedkoop” en dat doe je al zodra je een paar honderd euro boven het minimumloon zit. Het gaat de woningcorporaties veel meer om het opheffen van de privacy van huurders, het binnenhalen van meer huurverhogingen en het vrij kunnen beschikken over de woningen. Want zodra die woning leeg komt gaat ze in de verkoop: Stadgenoot zet zelfs binnen de Ring nog steeds sociale huurwoningen in de verkoop. Of wordt de woning door het absurde huurpunten systeem te duur en uit de sociale huur gehaald.  De flexibilisering van de woningmarkt is al langer aan de gang. Er zijn al 10 verschillende flex huurcontracten. Voor jongeren tot 28 jaar zijn tijdelijke contracten nu al de regel en vaste huurcontracten de uitzondering. De corporaties willen nu ook voor andere groepen huurders de flexibilisering afdwingen. Zodat hun macht groter wordt en huurders vogelvrij.  Zittende huurders worden door de corporaties afgeschilderd als profiteurs en losers die te lang in hun woning blijven plakken en het zo nieuwkomers onmogelijk maken een woning te vinden. Maar zittende huurders kunnen nergens heen. Scheefwoners zijn geen aso’s. Er is geen tegenstelling tussen zittende huurders en nieuwkomers. Alle huurders hebben een gemeenschappelijk probleem: er zijn te weinig betaalbare huurwoningen.  Stop verkoop van sociale huurwoningen, weg met de verhuurdersheffing en grijp hard in in de huur- en koopwoningen markt. Zodat jonge mensen weer kunnen huren voor een redelijke huur met een vast contract en zittende huurders ontspannen kunnen wonen. 
Issue #021 Published: 28-11-2018 // Written by: Xuda Käru
Going under #4
Everyday gunshots echo down the streets that mark the edge of the City. The people in Highrises ignore them and even us River Rats have accepted them as the background noise of the City along with the sounds of maintenance equipment, air conditioning, construction work, electronic frequencies, traffic and birds. For convenience we pretend they are fireworks, car tyres exploding or the sounds of industry. We might feel relatively liberated with our liminal existence, but there are other settlements on the Peripheries, peopled by those whose disenfranchisement pre-empted the marginalisation of the Middle Classes. The People of the Kampungs, Favelas, Slums or whatever you want to call these ‘informal’ urban communities have lived at the limits of the City long before the Big Water and in time may prove to exceed it. These Third Spaces run in parallel and occasionally intervene in the proper relations of the City. Citizens’ sense of belonging and entitlement is shaped in relation to these Others. Often ignored, overlooked or treated with  indifference by Citizen’s cultivated ignorance, these Invisibles nevertheless shore up the City with their labour and confound Authorities when they hack into its infrastructures and repurpose its designs, innovating from below. The culture of the Communidades is virile and contagious, finding its way through the airlocked seals and sanitary systems installed to secure and optimise the functioning of the City. These pathogens seep in as style and slang, as attitude and as violence as City Forces attempt to contain them. This Violence, that is the appearance and aestheticisation of violence, is politicised by both sides as a Game in which all Players can profit. Expressions of presence, defiance, frustration and pride by those marginalised are in turn used to stimulate the fears (and desires) and security concerns of the aspirational classes. Violence as a utility to organise society has proved to be very effective and has thus become an Industry overseen by Managers. Even those of us who choose to live among the Ruins, repeating our mantras of ‘Communal Luxury’ and ‘Mutual Aid’, are not innocent bystanders. As Inbetweens, neither aligned with City Elites or these Others, we are nevertheless entangled in this ruthless ecology. This Season it has rained consistently. The New Developments carefully regulate their microclimates, but for us exposed to the elements, the wet and humidity wears down our good humour, inflaming weaknesses and sore points. When the Sun eventually re-appears, our moods quickly improve but we remain afflicted with Lethargy. All I could do to recover was to lie by the side of the River and recharge by absorbing the Sun’s rays. Nevertheless, I had a nagging sense of time escaping, a leftover anxiety from a different epoch from which our small intentional community — our Familia — has only relatively recently escaped. Here among the Ruins, we set our own agendas and attempt to disengage from the rhythms of the City. We detach from notions of Progress long inscribed into our bodies and re-make ourselves according to a different beat. Samba, Batuque, Lundu, Jongo, Coco, Forro, Frevo and many more are points of reference and in these Dances we are made subject to Sound. It teaches us how to hold our bodies differently, how to move in and against the City’s structures and to disguise our knowledge, intentions and bodies from City Authorities who would suppress us.      Now fully alert, I realized that I was not      moving with the current, but rather      against it, propelled by a steady and      invisible force. Yet despite our efforts to self-determine and set a course towards a Common World, we are cleaved to the Metropol, torn apart and held together by Invisible Forces. As Parasites, we thrive on the City’s excess, skimming off what it discards and syphoning off what it cannot secure to power our technologies. Our Intentions may differ from City Planners but our destinies are not necessarily distinct. Think of a Remora, a suckerfish clinging to its Host, feeding off the bigger fish and picking it clean. Their relationship is neither hostile or entirely co-operative. So somehow from this minor position, we attempt to exert some influence on the machinations of the City and steer a course against its tide of Progress. This morning is quiet and although I’m listening attentively I don’t hear gunshots, but instead I notice the Birds. They gather under the awnings of City Blocks, build their nests steel bricolage of Transport Terminals and swoop between the pylons that hold up the Underpass. Do they follow a migratory path, from Season to Season moving from one urban centre to another? This morning they talk in chirrups, whistles and rattles that they emit from the back of their throats. In Birdsong do they communicate their particular knowledges of plants, insects and the Wind? Is this the ‘Intenet before the Internet’? I wonder, do they too think they are in control?
Issue #021 Published: 20-11-2018 // Written by: Bart Stuart
Burgerlijke ongehoorzaamheid: wanneer het niet mag, maar het wel moet!
‘Hoeder van de vrijheid te zijn’ is mijn grootste verantwoordelijkheid zegt Femke Halsema bij haar aanstelling op 12 juli 2018. Mijn burgerhart zwelt: eindelijk iemand die de vrijheid hoog in het vaandel heeft en de mens boven de starre regelgeving plaatst. Eindelijk een burgermoeder. De stad ligt er mooi bij! Eind september 2018 bezet een groep mensen het P.C. Hoofthuis in de Spuistraat.  Het gaat om een groep die zich de Autonome Universiteit noemt. Het is een goed georganiseerd protest van kritische studenten van de UvA zelf met als eis de democratisering en dekolonisering van het onderwijs. Op die vroege vrijdagochtend werd al snel duidelijk dat de bezetting een serieus initiatief was en dat het wel eens even kon gaan duren. Rond het middaguur was er een protestmars over de Dam en in omliggende straten met een groot rood spandoek met de tekst ‘ Mars voor Onderwijs’. Ondertussen wordt er door een grote politiemacht aan ME’ ers de ontruiming voorbereid. Straten worden afgezet, de AH om de hoek wordt ontruimd, trams worden omgeleid. Het dagelijkse leven komt stil te liggen. Er wordt een persbericht verspreidt vanuit de driehoek, uit hoofde van burgemeester Halsema:  “Iedereen in Amsterdam heeft het recht om zijn mening te uiten. Tegelijk  heeft de eigenaar van een pand het recht om een gebouw te kunnen blijven gebruiken. De gemeente Amsterdam biedt studenten en het CVB van de UvA een fysiek podium om verschillende standpunten naar voren te brengen… Als de bezetters van het P.C. Hoofthuis om 15.30 het pand verlaten hebben, worden zij niet aangehouden en kunnen zij terecht bij debatcentrum de Balie. Als de bezetters er voor kiezen om in het pand te blijven dan zal de driehoek optreden en  het P.C. Hoofthuis ontruimen.” Burgemeester Halsema bezoekt later in de middag het pand. Ze maakt nogmaals duidelijk dat er een einde moet komen aan de bezetting en het protest elders kan worden voortgezet: in debatcentrum de Balie. De bezetting is volgens de driehoek ontoelaatbaar: strafbaar zijnde een misdaad tegen het vastgoed van de eigenaar, de UvA. Met de argumenten van openbare orde verstoring en huisvredebreuk kan er een hele politiemacht worden opgetrommeld. terwijl de bezetters (jonge) studenten zijn die verandering willen binnen hun eigen onderwijs aan diezelfde UvA.   Door deze mensen mensen en hun eisen niet serieus te nemen, sterker nog, door deze groep als geheel te criminaliseren wordt steeds meer duidelijk dat we als stad in een andere traditie zijn gaan geloven. Onze burgemeester gaat niet in op de inhoudelijke argumenten en de motieven van de actie, maar kiest meteen de kant van de gebouweigenaar! Het magisch centrum Amsterdam is veranderd in een catalogus van Vastgoed. Tegengeluid is welkom op een podium in een debatcentrum.  Activisme is sociale dynamiek, geen direct gevaar voor openbare orde! Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet langer de tussenruimte voor politieke actie maar wordt door het gezag gezien als een misdaad. Wat we daar mee dreigen te verliezen is het idee we als burgers soms ongehoorzaam moeten zijn om iets op de agenda te krijgen. Onderwerpen die niet populair zijn, makkelijk liggen of dienst doen als stads promotie. Het is wrang dat de eerste die kiest voor gebouwen boven mensen, juist burgemeester Halsema is, volgens eigen woorden onze eigen hoeder en beschermvrouwe van ‘de vrijheid*’.  *Voor hoeder vd vrijheid zie speech bij aanvaarden ambt burgemeester Femke Halsema op 12 juli j.l.
Issue #021 Published: 16-11-2018 // Written by: ADM
ADM NEWSFLASH Amsterdam danst voor ADM
On the 20th October, Amsterdam danced for freedom, for space, and experimentation. There are not many free spaces left in Amsterdam, and those that are left face an uncertain future. ADM is one of those free spaces worth defending. The proposed exile of the ADM to the sewage waste grounds north of town, for just two more years of activity and under very strict conditions, is a form of the types of extinctionist policies typically applied to urban-nomadic and traveller communities. The moulding of Amsterdam into a soulless money making machine has to be brought to a halt: enough is enough! With the help of Electra Leda Koutra, a Greek human rights lawyer and ADM supporter, the ADM collective are starting up a court case at the Human Rights Court in Strasbourg, since the Dutch court failed in safeguarding the rights of the peoples that are living at ADM. Our case is focused on: - the right to a fair trial - the right to live in the way that we have chosen to - the right to preserve ADM’s cultural and artistic heritage A twenty one year old established living culture and community like the ADM is entitled to protection under European Human Rights law. These cases typically take an average of 5 years to complete, so in the meantime Koutra is applying for a ‘temporary measure’ in order to postpone the eviction date, which is currently 25th December 2018. ADM is cultural heritage Over the past twenty one years, the abandoned ADM shipyard in the west of Amsterdam has been transformed into a free haven of international acclaim [see previous issues of AA], in which a sustainable community has grown. The terrain has remained a singular force, over the decades it has welcomed tens of thousands of visitors who have participated in unique events. Meanwhile, the chances for non-profit inititatives or organisations, for ordinary and extraordinary people, to find a place in town are getting ever more limited. This restriction of oppostunity is draining the veins of this city, typically famous for its free spirit.  ADM has applied to obtain official recognition from the Center for Intangible Heritage of the Netherlands; we even visited their regional meet-up this autumn to discuss the application in progress. Climate Call This summer, we drafted a Climate Call which we sent to the Amsterdam council to protect the ADM’s forest and wildlife. The call was endorsed by environmental organisations such as Urgenda, Dwars (the Green Left Youth organisation), and ASEED, among others.  Read the Climate Call: https://adm.amsterdam/article/klimaatoproep-red-de-adm-biotoop Local political party AmsterdamBij1 fully endorses the call, but the rest of the council have so far kept quiet. We followed up with a reminder this October, following the latest UN report. On 8th October, Urgenda won a major court victory against the Dutch state, which is now legally obliged to cut greenhouse gas emissions according to international agreements. Interestingly, the only fast way to cut national carbon emissions is by shutting down the huge old Hemweg coal power plant which sits opposite the ADM. This adds a major new dimension and perspective to the port/industrial zone around the ADM. If your organisation wants to co-sign the call, drop us a line: media@adm.amsterdam ADM meets ZAD  On the 10th October, ADM participated in a public event with members of ZAD (Zone A Defendre), from France. ZAD is a large occupied area where farmers and other occupants have won a long battle to stop the development of an airport in a beautiful rural area close to Nantes.  They effectively resisted eviction and have built up nationwide support by continuing to share their message and experiences of sustainable farming and living on common land. They shared via every type of activism, from lobby work, to blockades made up of thirty thousand supporters.  No support so far from the ‘green’ ‘left’... A dedicated ADM lobby group has devoted itself to influencing local politicians. Although the previous council weren’t of much assistance, expectations rose after the Green Left won the local elections this year. Amsterdam now has a Green Left council majority and a Green Left mayor.  In a final bid to demostrate to the councilors what this city stands to lose if the ADM disappears, our very own lobbying group compiled dozens of statements and presented them in beautifully crafted treasure boxes for each aldermen and the mayor herself. At the time of writing ADM has not received a single response.  Is this ‘green’ ‘left’ government going to allow this ecologically significant and cultural exciting part of Amsterdam fade away? Possibly.  Here’s what they could do instead: the municipality could buy back the ADM land and cash in thanks to the increase in land value (instead of giving a private company the privilege.) Then, why not decide to keep the ADM terrain and its priceless treasure (the ADM community) in place, or at least until a comparable location is realized. Left-wing councilors are asking for an economic survey into this option, which the economics alderman Udo Kock refuses to produce. However, Kock could be pushed into doing this by a council vote.  At the same time, the alderman tried to overide the agreement made in 2017 stating that the City Board can’t take any steps related to ADM that would be irreversible without first consulting the entire council. His attempt was blocked by council members. As this is written the ADM was scheduled to speak during a meeting of the council’s Committee of Culture on October 17th, and further council committee meetings discussing ADM are planned for October 18th and November 1st, after that there’s two more council meetings before Christmas, on the 7th and 8th. Two more council meetings are planned before the 25th of December, on November 7th and 8th. Let’s get the ADM message to the new council loud and clear: You want what we do! Legal Procedures (Technical but Important) One is a (snail’s pace) main procedure about whether the ADM community is a valid party, which in turn could allow us to force the council to maintain the restictions concerning area planning. According to the perpetual clause within the the area planning documents, the ADM terrein may be used exclusively as a ship-building yard. Next hearing on this issue: 2019. An appeal has been made against a ruling from July 2018 that states that the ADM community is not a valid party which is able to demand this planning permission be upheld. The hearing will take place before Christmas, and a verdict will follow within two weeks. Chidda is the firm who have been given the permit to develop the terrein. There is an appeal out against the proposed development. Chidda have not proposed to develop a ship-building yard, and have not taken enough measures to protect the local wildlife and ecosystems. ADM LIVES: Support the ADM and defend thousands of trees and all that lives in the ADM forest. The dead and polluted soil has been brought back to live and, instead of CO2, it produces oxygen, wind- and solar power: we are the future we need, no matter how hard special interests try to stop it. To all the people that voted Green and Left: let our new city council know how you feel about all this. Make them put their own coalition agreement into practice: ‘to cherish and preserve the city’s frayed edges and free spaces.’ We are dancing for the future, for a livable city and climate: close down the old coal power plant and maintain the ADM forest, so the city can breathe. www.adm.amsterdam   Agenda: Every Sunday: yoga + food + ‘live’ music + ADMradio Papillon broadcast (in and around the ADM bar) Every Tuesday evening: ADM support group meet up: email for details (media@adm.amsterdam) October 18th: ADM in city council committee meeting for Finance & Economics (19.30h. Stopera) November 7th: Premiere of the new ADM documentary ‘An Autonomous Life’ (20.30h. Filmhuis Cavia, Amsterdam) December 4th: public debate Free Experimental Zones - Pakhuis de Zwijger, organised by ADM, 15.00h. with experts, politicians, scientists on zones with minimal regulations, artists, architects etc. December 21st: start Christmas market December 31st: New Years Eve party   
Issue #021 Published: 14-11-2018 // Written by: Polderlicht
Parklicht – Lichtkunst in het Oosterpark
Woensdag 14 t/m zondag 18 november 2018 van 18.00 tot 23.00 uur Oosterpark, Amsterdam, Gratis toegang  Voor het tweede jaar op rij presenteert Stichting Polderlicht Parklicht, een tentoonstelling van lichtinstallaties, -sculpturen en -projecties, verspreid over de noordelijke helft van het Oosterpark. De kunstwerken staan opgesteld langs paden, in het groen, in het water en in of op gebouwen. Lichtkunst Parklicht toont hedendaagse lichtkunst. Verreweg de meeste kunstwerken zijn speciaal voor de gelegenheid bedacht en uitgevoerd. De kunstenaars maken daarbij gebruik van zowel eigentijds LED- en laserlicht als van meer ‘ouderwetse’ materialen als neon en overheadprojectoren. Alle werken zijn gebaseerd op het gebruik van wit licht of blacklight, ze zijn vrijwel allemaal nonfiguratief en ze maken geen van allen geluid. Elk kunstwerk gaat een visuele en/of inhoudelijke ‘relatie’ aan met een aspect van het Oosterpark en/of één van de markante gebouwen die er staan. Uitleg wordt niet of nauwelijks gegeven: de kunstwerken spreken in principe voor zichzelf. Locaties Parklicht kent geen vaste route, bezoekers bepalen hun eigen volgorde en gaan, op basis van een plattegrond, ‘op ontdekkingstocht’ door het Oosterpark. Een enkel kunstwerk is van een afstand te zien, maar de meesten staan tamelijk verborgen opgesteld. Soms moet men een gebouw in, een hek door of een trap op: Parklicht ‘ontsluit’ opnieuw enkele stukjes Oosterpark die normaal niet toegankelijk zijn. De plattegrond is vanaf medio oktober te downloaden van www.polderlicht.com/parklicht Deelnemende kunstenaars: Yasuhiro Chida komt uit Japan en is de uitzondering op de regel dat stichting Polderlicht alleen werkt met in Nederland wonende en/of werkende kunstenaars. Met extreem minimale middelen bereikt ‘Hiro’ grootse effecten, altijd met een Oosters gevoel voor Zen Tamar Frank weet zich geïnspireerd door vermaarde colourfield-kunstenaars als James Turrell en Mark Rothko en geeft daar in even tijdloze als eigentijdse lichtsculpturen en -installaties een heel eigen draai aan. Herman Lamers is een veelzijdig en veelgevraagd beeldhouwer. Zijn even omvangrijke als speelse oeuvre omvat net zo makkelijk monumentale ‘rotonde-kunst’ als maffe lichtobjecten. Gabriel Lester heeft geen camera nodig om zijn ruimtelijke installaties en lichtobjecten van een cinematografisch karakter te voorzien. Zijn enscenering bij Parklicht draait om de filmische kwaliteiten van opkringelende rookslierten. Willem Marijs zag halverwege de vorige eeuw ‘het licht’ tijdens een Zero-tentoonstelling en verkent sindsdien de schier onuitputtelijke mogelijkheden van de huis-tuin-en-keuken TL-buis. John Oosting maakt, geïnspireerd door zowel de zinsbegoochelende optical art uit de jaren ‘60/’70 als de snoeiharde technomuziek van recenter datum, ruimtelijke installaties vol repetitieve patronen. Bas Peeters maakt altijd kunst die iets vertelt over de plek waarop die wordt getoond. Tijdens Parklicht belicht hij een stukje historie van het huidige kinderdagverblijf Kinderrijk: ooit was dat een sanatorium voor kinderen met slechte luchtwegen. Ingrid Roos & Elly Sloep zijn respectievelijk licht- en videokunstenaar, beiden met een uiterst minimalistische manier van werken. Voor de gelegenheid bundelen ze hun krachten, maar ook samen bewijzen ze dat less is more. Femke Schaap is dé videomapping-pionier van Nederland. Ze werkt al vele jaren aan een oeuvre waarin projecties van draaiende cirkels en bewegende lijnen en rechthoeken een vernuftig driedimensionaal spel spelen. Veerle Thoben filmt daglicht en projecteert dat op een later moment terug op dezelfde plek. Deze ‘verschuivingen in de tijd’ staan garant voor wonderlijke, surreëele kijkervaringen. Peter Vink zorgt voor visuele versterking van reeds bestaande bebouwing. Op verrassende wijze accentueert hij, vaak onopvallende, architectonische elementen door ze uit te vergroten of door te trekken. Meer info www.polderlicht.com
Issue #021 Published: 09-11-2018 // Written by: Aja Waalwijk
WK Poëzie 2018 in Zaal 100 en Ruigoord
Op zaterdag en zondag 10 en 11 november 2018 vindt in Zaal 100 en in Ruigoord voor de derde keer het elke tien jaar terugkerende WK Poëzie plaats; een estafettemarathon waaraan zo’n 100 tot 150 dichters en singer-songwriters deelnemen met respectievelijk één gedicht per persoon. Het is de bedoeling een evenredig aantal eerste prijzen (als troostprijs) uit te reiken aan de deelnemers. Het competitieve element schuilt hierin dat elke dichteres, dichter of singer-songwriter haar of zijn beste gedicht voordraagt. In 1988 werd de Nul-prijs uitgereikt aan Leo van der Zalm. Uitgangspunt was toen met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen.  In 2008 waren er drie eerste prijzen voor de categorieën lichtgewicht, middelgewicht en zwaargewicht. De dichters werden eerst gewogen. Er namen 96 dichters deel, waaronder Frank Starik, Diana Ozon, Arthur Lava en Hans Plomp. In 2018 worden in Zaal 100 de WK gedichten voorgedragen en gefilmd in Studio 100. In de kleine zaal zijn optredens gepland van dichters van verre en enkele dichtersgroepen. In de grote zaal treden singer-songwriters en op. Aanvang 15:30 uur.  Ook in Ruigoord zijn er drie locaties, te weten de kerk voor de individuele dichters en het Kabouterhuis en De Salon voor singer-songwriters en performing poets. Aanvang 15:00 uur. Tijdens de manifestatie is er een foto-expositie van dichters in Zaal 100 en Ruigoord over de periode 1998-2018 door Paul van Goudoever. Tevens lichtprojecties met poëzie door Tanja Henn (Lighteffectible art).  Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname, laat het ons weten via Zaal100@wittereus.net   
Issue #021 Published: 05-11-2018 // Written by: Shona McCombes
Cultureland
Cultureland is a residency program that aims to fundamentally rethink the relation between nature and culture. The program kicks off in Amsterdam, after which the artist (in this case, me) retires to the rural area of Starnmeer. Taking inspiration from both locations, the theme for this season is ‘The end of nature as we know it.’ For my residency project, I have adopted the name ‘Cull.’ To Cull or not to Cull The practice of culling – reducing the population of a wild animal by selective slaughter – seemed to me to address the theme of the residency in very material terms, as well as opening out into more abstract reflections. It involves the literal ending of some lives to allow others to flourish. It raises questions about what kinds of nature we value and why, about the consequences and responsibilities of human action even in the wildest of places. Is killing always about control, or can it be a kind of care? I’m learning about how these questions have taken hold here in the Netherlands, where I’ve lived for the past year. But my interest in the wild begins back home in Scotland. My dad works for an organization called the John Muir Trust, named after the famous Scottish-American writer and conservationist who founded the US National Parks. They work to protect wild land in Scotland, and they do a lot of deer culling in an effort to restore native woodland. There’s an enormous amount of deer in Scotland; they’re a big political and ecological issue. The conservationists are often in conflict with the hunting estates, who want plenty of deer on the hills so that they can shoot them for sport. They are animals inextricably tangled up with land, property and power. Identifying Nature I’ve been involved in an ongoing debate, with myself and others, about the meanings and politics of wildness. I was once very into the kind of critical theory that critiques the social construction of everything, including “nature” itself. Parts of Scotland look exceptionally wild and natural – especially compared to a densely-populated, man-made country like the Netherlands – but some people argue that the “wild” is always a projection of imaginary purity, an aesthetic category, a colonial trope that erases long human histories of altering the landscape.  No part of Scotland is untouched. But for people like my dad, going out into the mountains is a real, material experience of wildness, something fundamentally different and more natural than exploring overdeveloped places. And it needs to be protected or it will be exploited and destroyed. I see both sides of this debate, and I increasingly feel that calling everything a social construction isn’t enough. Not everything is all about humans, after all. But I also believe that you can never completely separate nature from culture, from human activity. It’s all bound up. I’m interested in how people interact with the idea of nature, how it affects them, and how nature becomes part of political narratives; sometimes with nostalgic ideas about preserving the past and going back to better times, but also sometimes more radical ones about hope and transformation and doing things differently. In Scotland, for example, these debates are tangled up with desires for control and freedom, questions of democracy and sovereignty, identity and ownership. Moving between the city and the country, as the Cultureland programe encourages you to do, shapes your thinking about the divergences and the connections between them. The sky in the Netherlands has about as many planes as birds, so I’m thinking always about these overlapping migrations, with their different trajectories and timescales. The plan for my current project began as a collection of stories centred around a mass deer cull in Scotland, but like any wilderness worth the name, it has begun to unravel in unexpected directions. At present I am juggling a handful of half-written stories. As well as in-progress stories, this project has produced several homeless fragments of text that are currently loitering around my folders, unsure of what to do with themselves. You can read one of them below; it’s about nourishment and neglect and waste and the inadequacy of language. On Rotting At first there is a poetry to the repetition of crisis – ecological social political technological climactic – but everyone knows that words lose their meaning the more they are said; and after all, crisis is just a short string of repeating syllables. After a while there is little left to recommend it to the tongue; it tastes like the same stuff you’ve been eating from a tupperware for days that feel like weeks, that you will not throw away because you did the prep and cooked ahead and you can’t afford to waste the vegetables and fossil fuels that went into it. And so you continue to consume the same despairing flavours, each day a little more liquid. And so you continue to repeat the same words and sentences, squeezing thought into categories where it never quite fits, all bulges and punctured seals, a sliver of air always escaping, a contaminating fragment getting in. Maybe this is a kind of beauty: the container strained by the contained, a surface made textured instead of smooth and flat. Or maybe it is a kind of violence: the contained straining at the container, unburst, still resolutely defending its almost-airtight geometry.  Things inside other things are always a source of anxiety. That it might have been left too long, changing shape and smell unseen; that when it opens it will be unrecognisable like something living in a broken fridge. The contained staining the container, which will henceforth be unusable, and end in the endless heaps of things almost like it, identical and imperfect. Cultureland invites you to come and see the end results of Shona’s project at her artist talk and presentation on Friday 9th November at Cultureland’s storefront, Admiraal de Ruyterweg 181.  Doors open at 19.00, start artist talk 19.30  More info at www.cultureland.nl Facebook event >>>