Issue #024 Published: 31-05-2019 // Written by: Iris Kok

WoinActie in debat

Afgelopen maart werd de protestweek van het onderwijs in Nederland georganiseerd. Als onderdeel van deze week vol acties vond er op 14 maart ook een debat plaats in Den Haag met onder andere WOinActie (dat strijdt tegen de afbraak van het hoger onderwijs) en Minister Van Engelshoven (D66). Hier een verslag.

De opzet van het debat was als volgt: verschillende vertegenwoordigers van WOinActie gaven een pitch, steeds gevolgd door een stelling, namelijk: 1) Het huidige financiële verdeelmodel zet de academische vrijheid onder druk, 2) tijdelijke deeltijdaanstellingen zijn schadelijk voor studenten, docenten en instellingen, en 3) Hypercompetitie leidt tot slechtere wetenschap. Na iedere stelling kreeg de minister het woord, waarna er een kort debat plaatsvond.

Het debat verliep rustig, ondanks de toch wel gespannen sfeer vooraf. Uit de pitches van WOinActie kwamen de volgende zaken naar voren: Den Haag zou moeten afstappen van het huidigde verdeelmodel vol perverse prikkels voor universiteiten en in plaats daarvan overgaan op een bekostigingsmodel. Verder moet er weer meer aandacht komen voor de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek en dienen universiteiten in staat gesteld te worden het aantal tijdelijke contracten sterk te verminderen. Bovendien gaven de aanwezige docenten en studenten aan continuïteit, perspectief en een centrale regie te missen.
In reactie hierop erkende de minister dat er momenteel veel overvraagd wordt en ze gaf aan een werkgroep over “werkstress” in te stellen waar WOinActie ook voor wordt uitgenodigd. De minister stelde verder “onbevangen” het gesprek aan te willen gaan over de gevolgen van het huidige verdeelmodel. Tegelijk zei de minister ook dat de verantwoordelijkheid voor de vele tijdelijke contracten bij de universiteiten zelf ligt. Ze vindt dat er goed gekeken moet worden of de huidige geldstromen vanuit Den Haag wel doelmatig besteed worden. De minister wijst hier op de groeiende reserves bij universiteiten. Tot slot referereert de minister aan een recent aangenomen motie in de Tweede Kamer die oproept tot onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van de universiteit. De resultaten van dit onderzoek zullen zeker van belang zijn voor de voortgang van de gesprekken.

Kortom, het was een verhelderende middag. Maar het is wel duidelijk dat ondanks het feit dat de minister sommige problemen erkent, zij zich ook beroept op een regeerakkoord dat het huidige verdeelmodel verdedigt. Wat dat betreft is er nog een groot gat tussen haar beleid en de wensen van WOinActie.


Foto: Iris Kok